Intent Tutorial

Hi cả nhà , hôm nay mình sẽ giới thiệu về intent là gì , có bao nhiêu loại intent trong android.

1. Intent là gì ?

Intent là một thông điệp được truyền giữa các thành phần với nhau . (Activities, Services, Broadcast Receivers, and Content Providers).

2. Các kiểu intent ?

Adroid hỗ trợ 2 kiểu intent : explicit and implicit

Explicit Intents:

Là loại intent định nghĩa  rõ thành phần đích bởi class java.

Intent i = new Intent(this, ActivityTwo.class);
i.putExtra(“Value1”, “This value one for ActivityTwo “);
i.putExtra(“Value2”, “This value two ActivityTwo”);
startActivity(i);

Ở đây ActivityTwo.class là thành phần đích được xác định rõ ràng.
startActivity : Để chuyển activity A sang activity B
 

Implicit Intents:

Là loại intent chỉ ra action cần được thực hiện và dữ liệu cho action đó.     

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://upques.com/android/"));
startActivity(i);

Ở đây action là Intent.ACTION_VIEW

Data: http://upques.com/android/ ; là một đường dẫn url

Hệ thống android sẽ tìm sẽ activity nào mà intent-filter có action là Intent.ACTION_VIEW để mở ra 1 trang web có url là http://upques.com/android/
 

Chú ý : Nếu có nhiều activity mà có action là Intent.ACTION_VIEW thì hệ thống sẽ show một popup để lựa chọn activity phù hợp.

Bài tập : Bạn hãy chuyển từ activity A sang activity B mà sử dụng Implicit Intents.

2,467 xem 02 hữu ích viết –