4 cặp từ không bao giờ đi chung với nhau

1. new và innovation

Từ innovation có nghĩa là “sự đổi mới, sự cách tân”, đã bao hàm ý nghĩa new (mới).

Ví dụ:

Why do we need innovation? (Tại sao chúng ta cần sự đổi mới?

Không dùng: Why do we need new innovation?

2.advance forward, proceed forward, progress forward:

Cả 3 từ advance, proceed, progress đều có nghĩa là “tiến lên phía trước”, do đó, forward (phía trước) là không cần thiết.

Ví dụ:

I’m making much progress with my English. (Tôi đạt được nhiều tiến bộ với tiếng Anh).

Không dùng: I’m making much progress forward with my English.

3. same/identical

Hai từ này có nghĩa là “như nhau, giống nhau”, vậy nên chỉ cần dùng một từ.

Ví dụ:

I’ve got three identical/same shoes. (Tôi có đôi giày giống nhau).

Không dùng: I’ve got three identical same shoes.

4. sufficient/ enough

Hai từ này đều có nghĩa là “đủ”, do đó, chỉ cần dùng một từ

682 xem 00 hữu ích viết –