Những câu nói cửa miệng trong Tiếng Anh

1. After you: Mời ngài trước.

2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi...

3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng / Đừng bận tâm

4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi

5. Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực(Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.)

6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi

7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được

8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi

9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?

10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.

11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc

12. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm

13. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

14. Do you really mean it? Nói thật đấy à?

15. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều

16. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc

17. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu

18. I’m broke. Tôi không một xu dính túi

19. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào!

407 xem 06 hữu ích viết –