Những âm "Câm" phổ biến nhất trong tiếng anh"

Silent letters - âm câm thường "đánh lừa" người nói tiếng Anh bởi xuất hiện trong từ nhưng lại không được phát âm đến.

Âm câm, thực ra là "chữ cái câm" (silent letter) là các chữ cái xuất hiện trong từ tiếng Anh nhưng không được đọc ra. Hiện tượng này gây khó khăn cho người học khi họ nhìn thấy một từ có âm câm lần đầu tiên. Người học thường phải học thuộc lòng những từ này vì không có quy tắc cụ thể nào.
Các bảng bên dưới sẽ chỉ ra những từ có âm câm phổ biến nhất. 

1. Âm "h"
what /wɑːt/,honest /ˈɑːnɪst/ 
when /wen/,hour /aʊər/
why /waɪ/,while /waɪl/
which /wɪtʃ/,where /weər/
whether /ˈweðər/ ,rhythm /ˈrɪðəm/,ghost /ɡoʊst/ 

2. Âm "b"
lamb /læm/, comb /koʊm/
thumb /θʌm/, doubt /daʊt/
numb /nʌm/, plumber /ˈplʌmər/
crumb /krʌm/, limb /lɪm/
climbing /ˈklaɪmɪŋ/, debt /det/
bomb /bɒm/, tomb /tuːm/

3. Âm "k"
knife /naɪf/, knock /nɒk/ 
knee /niː/, knight /naɪt/
knot /nɑːt/, knack /næk/
knitting /ˈnɪtɪŋ/, knew /njuː/
know /nəʊ/, knob /nɒb/

4. Âm "t"
fasten /ˈfæsən/, Christmas /ˈkrɪsməs/
castle ˈkæsl/, mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/
listen /ˈlɪsən/, soften /ˈsɒfən/

100 xem 00 hữu ích viết –