Cách sử dụng "have" và "have got" trong tiếng anh

- Xét về mặt ngữ nghĩa, have có nhiều lớp nghĩa. 
Ở đây, ta chỉ đề cập đến một lớp nghĩa thông thường của have.
Đó là: quyền sở hữu, những mối quan hệ, bệnh tật, tính cách của con người cũng như sự vật và những ý tương tự.
Ví dụ: His father has a flat in Ha Noi. (Cha anh ấy có một căn hộ tại Hà Nội) 
They hardly have enough money to live on. (Họ hiếm khi có đủ tiền để sống.)

- Thay vì dùng hình thức ngắn: I have, you have …ta có thể dùng hình thức dài bằng cách thêm "got" vào "have".
Người ta thường tránh dùng hình thức hỏi và nghi vấn ngắn như: 
Have I…?, I have not… mà thường dùng hình thức dài với got, do.
Hình thức have got đặc biệt thông dụng trong lối văn thân mật.
Ví dụ: I’ve got a new boyfriend. (Tôi vừa có một bạn trai mới).
=> Nghe tự nhiên hơn: I have a new boyfriend.
Has your sister got a car? (Chị của bạn có xe không?)
=> Nghe tự nhiên hơn: Has your sister a car? I haven’t got your keys. (Tôi không có chìa khóa của bạn.)
=> Nghe tự nhiên hơn: I haven’t your keys.
Vài điều lưu ý về Have got

- Have got có nghĩa hoàn toàn như have và nó là hình thức hiện tại của have, chứ không phải là hiện tại hoàn thành của của get.
Hình thức have got thường dùng trong những tình huống thân mật, quen thuộc.
Ví dụ: I’ve got a new bicycle. (Tôi có một cái xe đạp mới.) 
My mother’s got two sisters. (Mẹ tôi có hai người chị.)

- Hình thức have got không được dùng trong câu trả lời ngắn và câu hỏi đuôi.
Ví dụ: ‘Have you got a light?’ – No, I haven’t (Bạn có lửa không? – Không, tôi không có.)
=> Không dùng: No, I haven’t got. Tom’s got a bike, hasn’t he? (Tom có xe đạp, phải không?) => Không dùng: Tom’s got a bike, hasn’t got he?

- Hình thức have got ít khi được sử dụng ở thì quá khứ.
Ví dụ: I had flu last week. (Tuần rồi tôi bị cúm.)
=> Không dùng: I had got flu last week. Did you have good teachers when you were at school? (Khi còn đi học, bạn có thầy giỏi không?)
=> Không dùng: Had you got good teachers when you were at school?

- Thông thường, got không được dùng với hình thức nguyên mẫu có to, quá khứ phân từ hay hiện tại phân từ (-ing) của have.
Ví dụ: Không dùng: to have got a stomachache, having got a brother, had got a flu

- Tuy nhiên, đôi khi có thể dùng have got sau một động từ khiếm khuyết (động từ tình thái)
Ví dụ: She must have got a new boyfriend. (Chắc hẳn cô ấy có một bạn trai mới.)
-ST-

250 xem 03 hữu ích viết –