Cách nói diễn đạt sự phản đối thông dụng nhất

"Tôi không đồng ý"
I totally disagree. (Tôi hoàn toàn phản đối)
No way (Không đời nào - từ lóng)
I'm afraid, I can't agree with you. (Tôi e là tôi không thể đồng tình với bạn)
To be honest,… (Thành thực mà nói thì)
On the contrary,... (Ngược lại - trang trọng)
I don't agree with you. (Tôi không đồng ý với anh)
I’m sorry, but I disagree. (Rất tiếc nhưng tôi không đồng ý)
It’s out of question. (Điều đó là không thể)
That’s different. (Cái đó khác)
However,... (Tuy nhiên)
That’s not entirely true. (Cái đó hoàn toàn không đúng)
Yes, but don’t you think… (Vâng, nhưng sao bạn không nghĩ là)
That’s not the same thing at all. (Không phải lúc nào cũng như vậy)
I’m not so sure about that. (Tôi không chắc về điều đó)
The problem is that... (Vấn đề là)
I (very much) doubt whether... (Tôi nghi ngờ rất nhiều liệu rằng)

132 xem 00 hữu ích viết –