Cách diễn đạt "Đã sai/sai rồi"

+ Cách nói lịch sự

Có hai mẫu câu bạn có thể dùng để phản đối ý kiến của người khác mà vẫn tỏ ra nhẹ nhàng:

- I'm afraid that's not quite right. (Tôi e là điều bạn vừa nói không đúng lắm)

- Actually, I think you'll find that… (Thực ra, tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra là...)

+ Cách nói ít lịch sự hơn một chút

- I'm afraid you're mistaken. (Tôi e là bạn đã sai rồi)

- I don't think you're right about… (Tôi không nghĩ bạn nói đúng về…)

- If you check your facts, you'll find… (Nếu kiểm tra lại mọi việc, bạn sẽ thấy là...)

- Actually, I don't think… (Thực ra thì tôi không nghĩ…)

+ Cách nói không lịch sự

- No, you've got it wrong. (Không, bạn hiểu sai rồi)

- No, that's all wrong. (Không, điều đó sai hoàn toàn)

+ Cách nói khiếm nhã

- Rubbish! (Rác rưởi)

- You're talking rubbish. (Điều anh đang nói đúng là rác rưởi))

- Where did you hear that? (Anh nghe điều đấy ở đâu ra vậy?)

- You're talking nonsense (Mày đang nói bậy bạ, vô nghĩa gì thế ?)

- Don't talk nonsense! Đừng nói nhảm/ đừng nói bậy bạ !

223 xem 01 hữu ích viết –