8 câu nói khiến bạn muốn học tiếng anh ngay lập tức

1. A different language is a different vison of life - Federico Fellini
Mỗi ngôn ngữ là một góc nhìn khác nhau của cuộc đời

img

2. Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. - Rita Mae Brown
Ngôn ngữ là bản đồ văn hóa, cho bạn biết một người đến từ đâu và họ đang đi tới nơi nào.

3. Learn everything you can, antytime you can, from anyone you can - there will always come a time when you will be grateful you did. - Sarah Caldwell
Học bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, từ bất cứ ai, sẽ có lúc bạn cảm thấy biết ơn về điều đó.

4. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. - Chinese proverd
Học tập là một kho báu sẽ dẫn chủ nhân của nó đến bất cứ đâu.

5. If you talk to a man in a language he understands that goes to his head. If you talk to him in his language,that goes to his heart. - Nelson Mandela
Nếu bạn nói chuyện với một người bằng thứ tiếng anh ta hiểu, những điều đó sẽ được ghi nhớ bằng đầu. Nếu bạn nói chuyện bằng ngôn ngữ của anh ta, những điều đó sẽ khắc sâu vào tim.

6. The limits of my language means the limits of my world. - Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)
Sự hạn chế về ngôn ngữ làm cuộc đời tôi hạn hẹp hơn.

7. To have another language is to possess a second soul. - Charlemagne
Biết thêm một thứ tiếng là có thêm một tâm hồn.

8. You can never understand one language until you understand at least two. - Geoffrey Williams.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu một ngôn ngữ, cho đến bạn biết ít nhất hai thứ tiếng.

329 xem 02 hữu ích viết –