6 từ vựng biểu đạt cách ăn uống

img

Gnaw /nɔ:/ gặm
Chew /tʃu:/ nhai
Bite /bait/ cắn
Swallow /’swɔlou/ nuốt
Nibble /’nibl/ gặm nhắm
Bolt /boult/ nuốt chửng
Munch /mʌntʃ/ nhai tóp tép
Lick /lik/ liếm (kem)
Suck /sʌk/ hút (nước)

164 xem 00 hữu ích viết –