TNCN trước 7/2013

- Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá, tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân ... thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân".

- Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi Điều 5 số Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ ...thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)".

Nguồn: facebook

1,925 xem 04 hữu ích viết –