Hạch toán độc lập và hoạch toán phụ thuộc

Quyết định về loại hạch toán sẽ ảnh hưởng đến:

 • Việc quản lý sổ sách kế toán.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty. Về cơ bản chi nhánh hạch toán độc lậphạch toán phụ thuộc có những điểm sau:

1. Điểm giống nhau của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

 • Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự;
 • Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế ;
 • Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty;
 • Kê khai thuế GTGT độc lập với cty.

2. Điểm khác nhau cơ bản của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp:
  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Chi nhánh hạch toán độc lập: xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.
 • Kế toán:

  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
  • Chi nhánh hạch toán độc lập: hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,… Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

(Công ty Luật TNHH Dương & Cộng Sự)

1,393 xem 02 hữu ích viết –